پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
طرح‌های پژوهشی (در حال اجرا)
طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع بهره‌وری در بانک شهر(بانک شهر؛۱۳۹۷-۱۳۹۶)
 

مطالعه تطبیقی مدل کسب‌وکار و روش‌های تأمین مالی در بخش تعاون و بانکداری تعاونی در جهان (بانک توسعه تعاون ؛۹۷-۱۳۹۶)

توسعه ابزارهای قابل استفاده در بانک قرض الحسنه مهر ایران در قالب سایر عقود اسلامی( به ویژه عقد مرابحه) با رویکرد تأمین مالی خرد (بانک قرض الحسنه مهر ایران ؛۹۷-۱۳۹۶)

ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی (بانک قرض الحسنه مهر ایران ؛۹۷-۱۳۹۶)

طراحی ۶ ابزار اسلامی جدید در قالب عقد قرض الحسنه جهت کاربرد در بانک قرض الحسنه مهر ایران (بانک قرض الحسنه مهر ایران ؛۹۷-۱۳۹۶)

بررسی نحوه تأثیر متغیرهای درون بانکی و رفتار بدهكاران عمده بر میزان مطالبات غیرجاری بانكی (بانک مرکزی؛۱۳۹۶)

طراحی مدل کسب و کار بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت با رویکرد ارائه خدمات قرض الحسنه به مشتریان جمعی (بانک رسالت؛ ۹۶-۱۳۹۵)
 

طراحی مبانی و برنامه عملیاتی زیرساخت‌های موردنیاز برای ارتقای جایگاه وثیقه سپاری اموال منقول و غیر‌منقول در نظام بانکی (بانک مرکزی؛ ۹۶-۱۳۹۵)
 

استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن بر اساس موازین شرعی (بانک صنعت و معدن؛ ۱۳۹۶)
 

اعتبار مصرف کننده؛ مکانیسم‌های عملیاتی و قوانین و مقررات (بانک مرکزی؛ ۹۶-۱۳۹۵)
 

تحلیل فقهی- حقوقی مسئله اتحاد مالکیت و تبیین دلالت‌های آن (بانک مرکزی؛ ۹۶-۱۳۹۵)
 
دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها