ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی (بانک قرض الحسنه مهر ایران ؛۹۷-۱۳۹۶)
تاريخ : بيستم و چهارم مهر 1396 ساعت 12:57   کد : 283289