توسعه ابزارهای قابل استفاده در بانک قرض الحسنه مهر ایران در قالب سایر عقود اسلامی( به ویژه عقد مرابحه) با رویکرد تأمین مالی خرد (بانک قرض الحسنه مهر ایران ؛۹۷-۱۳۹۶)
تاريخ : بيستم و چهارم مهر 1396 ساعت 12:58   کد : 283290