نقش، كاركرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن ابزار صكوك (۱۳۹۰)
کد خبر: 272640 چهارشنبه 7 مهر 1395 - 14:21
نقش، كاركرد، شیوه و آثار عملیاتی نمودن  ابزار صكوك (۱۳۹۰)