طرح‌های پژوهشی در حال اجرا

  • هزینه یابی خدمات بانکی

  • جعبه ابزار پیش بینی تورم با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی )

  • کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک :چالش‌ها و فرصت‌ها(کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی)

  • طراحی واژه نامه و ارائه راهکار گزارشگری مالی موسسات اعتباری بر اساس استاندارد IFRS با استفاده از XBRL

  • بررسی عوامل و موانع استقرار استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و بررسی زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیستم‌های مزبور در شبکه بانکی کشور

  • اصلاح ساختار مالی بانک ملی ایران

  • تهیه دانشنامه تخصصی پولی و بانکی (بانکی پدیا)