طراحی مبانی و برنامه عملیاتی زیرساخت‌های موردنیاز برای ارتقای جایگاه وثیقه سپاری اموال منقول و غیر‌منقول در نظام بانکی
 
تاريخ : بيستم و نهم تير 1398 ساعت 14:37   کد : 304412
دریافت فایل خلاصه مدیریتی طرح
دریافت فایل کل طرح