• اعضای حقوقی
 • اعضای حقیقی
 • اعضای سابق
 • معرفی
 • جلسات
اعضای حقوقی
...
دکتر سعید شوال‌ پور
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه
...
دکتر محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
اعضای حقیقی
...
مجیدمومنی
معاون توسعه منابع و پشتیبانی پژوهشکده پولی و بانکی

دوره عضویت: از ۱۳۹۹

...
جبرائیل مددی
مدیر حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی

دوره عضویت: از ۱۳۹۹/۸/۲۸

...
دکتر حمید زمان‌زاده
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی ‌و بانکی

دوره عضویت: از ۱۳۹۷/۴/۱۷

اعضای سابق
عبدالکریم قوامی‌فر

دوره عضویت: از ۱۳۹۴/۹/۵

دکتر خلیل‌ موفق

دکتر سید حمید پورمحمدی

دوره عضویت: از ۱۳۹۶/۹/۲۰

دکتر احمد بدری

دوره عضویت: از ۱۳۸۸/۴/۱ تا ۱۳۹۴/۵/۱۰

دکتر گرایی‌نژاد

دوره عضویت: از ۱۳۹۳/۱۲/۱ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰

فاطمه عبادیان

دوره عضویت: از ۱۳۸۹/۷/۸ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دکتر سید‌فرشاد فاطمی

دوره عضویت: از ۱۳۹۲/۶/۱ تا ۱۳۹۴/۱۲/۱

محمدهادی شالباف

دوره عضویت: از ۱۳۹۲/۶/۱ تا ۱۳۹۵/۴/۱

دکتر مسعود سلطان‌زالی

دوره عضویت: از ۱۳۹۵/۴/۱ تا ۱۳۹۶/۳/۱۰

محمدرضا حاجیان

دوره عضویت: از ۱۳۸۵/۷/۲۷ تا ۱۳۹۴/۹/۵

ابوالفضل خاوری‌نژاد

دوره عضویت: از ۱۳۸۹/۷/۸ تا ۱۳۹۴/۹/۵

دکتر علی‌اصغر رستمی ابوسعیدی

دوره عضویت: از ۱۳۹۳/۱۲/۱ تا ۱۳۹۴/۸/۱

دکتر مهدی ایران‌منش

دوره عضویت: از ۱۳۸۵/۷/۲۷ تا ۱۳۹۲/۸/۱

دکتر سعید سمنانیان

دوره عضویت: از ۱۳۹۲/۸/۱ تا ۱۳۹۳/۱۲/۱

دکتر فرهاد نیلی

دوره عضویت: از ۱۳۸۸/۴/۱ تا ۱۳۹۴/۵/۱۰

دکتر علی ارشدی

دوره عضویت: از ۱۳۸۵/۷/۲۷ تا ۱۳۸۹/۷/۸

دکتر علی حسن‌زاده

دوره عضویت: از ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۲/۶/۱

دكتر كامران ندری

دوره عضویت: از ۱۳۸۹/۶/۳۰ تا ۱۳۹۲/۶/۱

دکتر علی دیواندری

دوره عضویت: از ۱۳۸۵/۷/۲۷ تا ۱۳۸۹/۷/۸

دکتر احمد مجتهد

دوره عضویت: از ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ تا ۱۳۸۸/۴/۱

جلسات
جلسه شماره ۲۹
۱۳۹۸/۱۱/۶
جلسه شماره ۳۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۸
جلسه شماره ۳۱
۱۴۰۰/۶/۹
جلسه شماره ۳۲
۱۴۰۱/۴/۱۳
جلسه شماره ۲۳
۱۳۹۴/۳/۲۴
جلسه شماره ۲۴
‍۱۳۹۴/۴/۷
جلسه شماره ۲۵
۱۳۹۴/۱۲/۲۵
جلسه شماره ۲۶
۱۳۹۵/۱۲/۱۴
جلسه شماره ۲۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
جلسه شماره ۲۸
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
جلسه شماره ۱۷
۱۳۹۰/۹/۱۹
جلسه شماره ۱۸
۱۳۹۱/۵/۱۴
جلسه شماره ۱۹
‍۱۳۹۱/۵/۲۲
جلسه شماره ۲۰
۱۳۹۲/۳/۱
جلسه شماره ۲۱
۱۳۹۲/۴/۱
جلسه شماره ۲۲
۱۳۹۳/۷/۲۹
جلسه شماره ۱۱
۱۳۸۸/۸/۲
جلسه شماره ۱۲
۱۳۸۸/۱۰/۲۸
جلسه شماره ۱۳
‍۱۳۸۹/۴/۲۸
جلسه شماره ۱۴
۱۳۸۹/۶/۲۷
جلسه شماره ۱۵
۱۳۸۹/۱۲/۲۳
جلسه شماره ۱۶
۱۳۹۰/۵/۱۷
جلسه شماره ۶
۱۳۸۵/۹/۱۳
جلسه شماره ۷
۱۳۸۶/۵/۱۰
جلسه شماره ۸
۱۳۸۶/۱۰/۲۵
جلسه فوق العاده
۱۳۸۶/۱۱/۳
جلسه شماره ۹
۱۳۸۷/۱۱/۲۰
جلسه شماره ۱۰
۱۳۸۸/۷/۲۵
جلسه شماره ۱
۱۳۸۳/۱۱/۱۸
جلسه شماره ۲
۱۳۸۳/۱۱/۲۸
جلسه شماره ۳
۱۳۸۴/۶/۲۰
جلسه شماره ۴
۱۳۸۴/۶/۲۸
جلسه فوق العاده
۱۳۸۴/۷/۲۸
جلسه شماره ۵
۱۳۸۴/۱۱/۴
معرفی

به‌منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات مطرح شده در دستور جلسات هیأت امنای پژوهشکده پولی و بانکی، از سال ۱۳۸۳ کمیسیونی با عنوان «کمیسیون دائمی هیأت امنا» تشکیل شده است. ترکیب و وظایف کمیسیون دائمی بر اساس آیین‌نامه داخلی هیأت امنا (مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۷) به‌شرح زیر می‌باشد:

ترکیب کمیسیون دائمی هیأت امنا
 • ۱. رئیس پژوهشکده (رئیس کمیسیون دائمی)
 • ۲. سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیأت امنا
 • ۳. نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • ۴. نماینده دفتر هیأت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ۵. رئیس پژوهشکده (دبیر هیأت امنا)

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه‌های پژوهشکده،‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی دعوت به‌عمل خواهد آمد.


وظایف کمیسیون دائمی هیأت امنا
 • بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امنا، رئیس پژوهشکده یا هر یک از اعضای هیأت امنا به کمیسیون ارجاع می‌شود
 • بررسی بودجه تفصیلی پژوهشکده به‌منظور طرح در هیأت امنا
 • بررسی ساختار تشکیلاتی پژوهشکده
 • بررسی اصلاحیه‌های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه‌های توسعه پژوهشکده و سیاست تعیین‌شده از سوی هیأت امنا و گزارش نهایی آن به هیأت امنا
 • ارزیابی گزارش عملکرد سالانه پژوهشکده و تجزیه و تحلیل آن به‌منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد پژوهشکده برای استحضار اعضای هیأت امنا