1389/02/12 امكان‌سنجي فقهي-اقتصادي استفاده از نهاد وقف در تامين مالي خرد اسلامي

کد خبر: 150926 سه شنبه 17 تیر 1393 - 13:13
1389/02/12 امكان‌سنجي فقهي-اقتصادي استفاده از نهاد وقف در تامين مالي خرد اسلامي

عنوان: امكان‌سنجي فقهي-اقتصادي استفاده از نهاد وقف در تامين مالي خرد اسلامي
نویسنده:حسين ميسمي، محسن عبدالهي، مهدي قائمي‌اصل، هدی منجمی
کد گزارش:MBRI-8901
دریافت فایل