1389/05/06 اثر خارجي بحران هاي مالي آمريكا و انگلستان بر ديگر نقاط جهان

کد خبر: 150929 سه شنبه 17 تیر 1393 - 14:29
1389/05/06 اثر خارجي بحران هاي مالي آمريكا و انگلستان بر ديگر نقاط جهان

عنوان: اثر خارجي بحران هاي مالي آمريكا و انگلستان بر ديگر نقاط جهان
نویسنده:ترانگ بوي، تاميم بايومي، مترجم: سوفي بيگلري
کد گزارش:MBRI-8904
دریافت فایل