1389/09/13 مديريت نقدينگي وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

کد خبر: 150935 سه شنبه 17 تیر 1393 - 14:55
1389/09/13 مديريت نقدينگي وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

عنوان: مديريت نقدينگي وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار
نویسنده: هادي حيدري، زهرا زواريان، ايمان نوربخش
کد گزارش:MBRI-8908
دریافت فایل