1391/08/29 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انواع خدمات مالي

کد خبر: 150954 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 12:7
1391/08/29 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انواع خدمات مالي

عنوان:عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انواع خدمات مالي
نویسنده: فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری
کد گزارش:MBRI-9108
دریافت فایل