1391/09/09 پولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسلامي: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي

کد خبر: 150955 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 12:9
1391/09/09 پولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسلامي: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي

عنوان:پولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسلامي: گزارش ششمين جلسه نقد پژوهش‌هاي بانكداري و مالي اسلامي
نویسنده:حسین میسمی
کد گزارش:MBRI-9111
دریافت فایل