1391/10/11 ضرورت معرفي رهنمود جديدي در مديريت ريسك نقدينگي با توجه به تحولات سيستم مالي در ايران

کد خبر: 150956 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 12:10
1391/10/11 ضرورت معرفي رهنمود جديدي در مديريت ريسك نقدينگي با توجه به تحولات سيستم مالي در ايران

عنوان:ضرورت معرفي رهنمود جديدي در مديريت ريسك نقدينگي با توجه به تحولات سيستم مالي در ايران
نویسنده:زهرا خوشنود
کد گزارش:MBRI-9107
دریافت فایل