1392/02/18 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسلامی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی

کد خبر: 150963 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 14:38
1392/02/18 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسلامی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی

عنوان: استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسلامی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسلامی
نویسنده:وهاب قلیچ
کد گزارش:MBRI-9205
دریافت فایل