1392/03/07 بسترهاي تشكيل منطقه بهينه پولي بين كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

کد خبر: 150965 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 14:46
1392/03/07 بسترهاي تشكيل منطقه بهينه پولي بين كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

عنوان: بسترهاي تشكيل منطقه بهينه پولي بين كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي (اكو)
نویسنده:مصعب عبدالهی آرانی
کد گزارش:MBRI-9207
دریافت فایل