1392/08/02 صكوك كوتاه‌مدت و كاربردهاي آن در بانكداري و مالي اسلامي

کد خبر: 150971 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:12
1392/08/02 صكوك كوتاه‌مدت و كاربردهاي آن در بانكداري و مالي اسلامي

عنوان:صكوك كوتاه‌مدت و كاربردهاي آن در بانكداري و مالي اسلامي
نویسنده:رسول خوانساری، حسین میسمی، لیلا محرابی    
کد گزارش:MBRI-9213
دریافت فایل