1392/09/10 تهیه و تدوین آمارهای پولی و مالی ایران بر اساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول

کد خبر: 150976 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:24
1392/09/10 تهیه و تدوین آمارهای پولی و مالی ایران بر اساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول

عنوان:تهیه و تدوین آمارهای پولی و مالی ایران بر اساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول
نویسنده:ابوالفضل اکرمی 
کد گزارش:MBRI-9218
دریافت فایل