1392/11/20 اثرات پویای حجم کل بدهی‌ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ( 1360-1390)

کد خبر: 150983 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:37
1392/11/20 اثرات پویای حجم کل بدهی‌ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ( 1360-1390)

عنوان:اثرات پویای حجم کل بدهی‌ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ( 1360-1390) و ارزیابی آن به عنوان سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
نویسنده: احمدعلی رضایی
کد گزارش:MBRI-9225
دریافت فایل