1393/04/20 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

کد خبر: 150987 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:43
1393/04/20 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

عنوان: اثر پسماند جانشینی پول در ایران
نویسنده: سامان قادری
کلید واژه: اثر پسماند، جانشینی پول، آزمون کرانه ها، ARDL، .
 گزارش پژوهشی کد:MBRI-RR-93001
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.