1393/05/04 آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

کد خبر: 150988 چهارشنبه 18 تیر 1393 - 15:48
1393/05/04 آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

عنوان:  آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی
نویسنده: رسول خوانساری
کلید واژه: بازار پول، بازار بین بانکی ریالی، چالش‌های فقهی، ابزارهای مالی
مقاله سیاستی کد:MBRI-PP-93002
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.