1393/06/17 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

کد خبر: 171115 سه شنبه 11 شهریور 1393 - 10:23
1393/06/17 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

عنوان: راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی
نویسنده:,وهاب قلیچ، فرشته ملاکریمی
کلیدواژه: قرارداد بانکی، قواعد عمومی و اختصاصی معاملات، نظارت شرعی
یادداشت سیاستی کد:MBRI-PN-93009
دریافت فایل
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.