1393/08/25 سيستم حسابهاي ادغام شده محیط زیستی و اقتصادي ایران

کد خبر: 171348 یکشنبه 25 آبان 1393 - 11:45
1393/08/25 سيستم حسابهاي ادغام شده محیط زیستی و اقتصادي ایران

عنوان: سيستم حسابهاي ادغام شده محیط زیستی و اقتصادي ایران(حساب اقماري محيط زيست ايران-SEEAIRAN)
نویسنده: ابوالفضل خاوری نژاد
کلید واژه:
گزارش پژوهشی کد :MBRI-RR-93019
دریافت فایل
گزارش کامل طرح پژوهشی «سيستم حسابهاي ادغام شده محیط زیستی و اقتصادي ایران» در کتابخانه پژوهشکده پولی و بانکی موجود می باشد.
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمی کند.