طراحی رهنمود جدیدی برای مدیریت ریسك نقدینگی در نظام بانكی كشور

کد خبر: 272652 چهارشنبه 7 مهر 1395 - 14:46
طراحی رهنمود جدیدی برای مدیریت ریسك نقدینگی در نظام بانكی كشور