ارزیابی بخش مالی ایران با تأكید بر استانداردهای(FSAP )-سال ۱۳۹۱

کد خبر: 272653 چهارشنبه 7 مهر 1395 - 14:51
ارزیابی بخش مالی ایران با تأكید بر استانداردهای(FSAP )-سال ۱۳۹۱