تــجزیه و تحـلیل صـورت های مــالی و ارزش گـذاری اوراق بهـادار

کد خبر: 293861 دوشنبه 26 شهریور 1397 - 11:40
تــجزیه و تحـلیل صـورت های مــالی و ارزش گـذاری اوراق بهـادار
کتــاب تــجزیه و تحـلیل صـورت های مــالی و ارزش گـذاری اوراق بهـادار (در دو جـلد) ترجمــه‌ای از چــاپ پنـجم کتــاب به قلم استفن پنمن است.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، این کتاب ترجمه دکتر احمد بدری، سبحان اسکینی و الیاس بدری بوده تلفـیق مـاهرانه‌ای است از مباحث مرتبـط با تجـزیه‌وتحــلیل صـورت‌های مـالی و ارزش‌گذاری اوراق بهادار با استفاده از مفاهیم، روش‌ها، و چارچوب‌های دو حوزه حسابداری و مالی که حاصل دانش، تجربه، و تسلط نویسنده بر هر دو حوزه پیش‌گفته است. ارتباط ذاتی حسـابداری و مـالی به‌عنـوان دو قلـمرو تعریف‌شده در علوم اجتماعی نشانه‌ای از ریشه مشترک این دو حوزه علمی است. درک نظری و تسلط عملی در موضوع ارزش‌گذاری بدون استفاده توامان از دانش حسابداری و دانش مالی ناقص است. این واقعیت از مقایسه جامعیت کتاب حاضـر با آثار مشـابه سـایر نویسـندگان توانمـندی عیان می‌شود که با تکیه بر یکی از این دو حوزه، به موضـوع تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری پرداخته‌اند.

نویسنده با تسلط کامل بر اصول و استانداردهای حسابداری و وقوف به محدودیت‌های آن به‌خوبی توانسته است با صورت‌بندی متفاوتی از اطلاعات مالی، قالب مناسبی برای هدف اصلی یعنی ارزش‌گذاری فراهم کند. افزون بر آن، استفاده توامان و ماهرانه از دو حوزه دانشی مالی و حسابداری رویکرد هدفمند و موثری بوده است که به این اثر جامعیت بخشیده است. استفاده از واژگان رایج بازارهای مالی، به‌کارگیری اطلاعات واقعی شرکت‌های منتخب در صنایع مختلف، نگاه منتقدانه به سفته‌بازی در بازار و در پایان رویکرد کاربردی از دیگر ویژگی‌های اثر حاضر است.