طراحی مبانی و برنامه عملیاتی زیرساخت‌های موردنیاز برای ارتقای جایگاه وثیقه سپاری اموال منقول و غیر‌منقول در نظام بانکی

کد خبر: 304412 شنبه 29 تیر 1398 - 14:37