بررسی نحوه تأثیر متغیرهای درون بانکی و رفتار بدهكاران عمده بر میزان مطالبات غیرجاری بانكی

کد خبر: 304413 شنبه 29 تیر 1398 - 14:39
بررسی نحوه تأثیر متغیرهای درون بانکی و رفتار بدهكاران عمده بر میزان مطالبات غیرجاری بانكی