بازار ، شكست بازار و عدالت

کد خبر: 344851 پنج شنبه 20 شهریور 1399 - 21:25
بازار ، شكست بازار و عدالت

پژوهشکده پولی و بانکی نشست تخصصی «بازار، شکست بازار و عدالت» را از مجموعه دوره‌های آموزشی سه‌جانبه مشترک با دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، با ارائه دکتر پویا ناظران در روز چهارشنبه 9 مهر ماه برگزار کرد. در این نشست اینچنین مطرح شد که نسبت شکست‌های بازار به اقتصاد را می‌توان چون نسبت جبر به ریاضیات دانست. این دوره با شبیه‌سازی یک بازار ساده آغاز شد و با مدلسازی تئوریک بازار ادامه یافت. پس از مطالعه بیشتر بازار به مدد مدل مذکور، فروض پنهان در طراحی شبیه‌سازی بررسی گردید. این بررسی به دریافت شکست‌های بازار انجامید. برخی شکست‌های شاخص همچون انحصار، اثرات جانبی و دوراهی زندانی نیز با شبیه‌سازی مطالعه شد. هدف نهایی از مرور این موارد شناخت و تفکیک وجوه تجویزی و وجوه توضیحی این علم است و برنامه با تأمل در وجه تجویزی به پایان رسید.