سنجش اعتبار مصرف‌کننده، مکانیسم‌های عملیاتی و بسترهای قانونی، مقرراتی و فنی آن : با تأکید بر نقش و جایگاه اعتبارسنجی در اعتبار مصرف‌کننده (شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران )

کد خبر: 354969 شنبه 1 شهریور 1399 - 10:33
سنجش اعتبار مصرف‌کننده، مکانیسم‌های عملیاتی و بسترهای قانونی، مقرراتی و فنی آن : با تأکید بر نقش و جایگاه اعتبارسنجی در اعتبار مصرف‌کننده (شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران )