۱۸/ ۰۳/ ۱۴۰۰ تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالش های اقتصاد-مجموعه گزارش های سیاستی

کد خبر: 355252 سه شنبه 18 خرداد 1400 - 14:22
۱۸/ ۰۳/ ۱۴۰۰ تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالش های اقتصاد-مجموعه گزارش های سیاستی

 عنوان:تدابیر دولت تدبیر و امید در رفع چالش های اقتصاد-مجموعه گزارش های سیاستی
 
 MBRI-PR-1404
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.