وضعیت شاخص های اقتصادی از نگاه صندوق بين المللی پول

کد خبر: 355466 چهارشنبه 21 مهر 1400 - 8:3

وضعیت شاخص های اقتصادی از نگاه صندوق بين المللی پول
صندوق بین المللی پول وضعیت شاخص های اقتصادی را اعلام كرد.
 صندوق بین المللی پول همچنین انتظار دارد متوسط رشد اقتصادی جهان در سال آینده از رقم امسال نیز کمتر شده و به ۴.۹ درصد برسد. این نهاد با اشاره به اینکه اختلال های ایجاد شده ناشی از کرونا به ویژه در بخش تجارت خارجی ادامه خواهد داشت بار دیگر بر ضرورت واکسیناسیون تاکید کرد.

در ادامه برآورد صندوق از شاخص های کلان اقتصادی کشورهای پیشرفته آورده شده است.

رشد اقتصادی (بر حسب تولید ناخالص داخلی واقعی که بر حسب تورم تعدیل می شود)

۱- آمریکا

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۳.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۶.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۲ درصد

۲- کانادا

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۵.۳ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۷ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۹ درصد

۳- انگلیس

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۹.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۶.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۰ درصد

۴- آلمان

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۴.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۹ درصد

۵- فرانسه

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۸.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۶.۳ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۶ درصد

۶- چین

نرخ ثبت شده سال قبل: ۲.۳ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۸.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۶ درصد

۷- ژاپن

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۴.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۲ درصد

۸- استرالیا

نرخ ثبت شده سال قبل: منفی ۲.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۴.۱ درصد

نرخ تورم (متوسط شاخص بهای مصرف کننده)

۱- آمریکا

نرخ ثبت شده سال قبل: ۱.۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۴.۳ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۵ درصد

۲- کانادا

نرخ ثبت شده سال قبل: ۰.۷ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۶ درصد

۳- انگلیس

نرخ ثبت شده سال قبل: ۰.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۶ درصد

۴- آلمان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۰.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱.۵ درصد

۵- فرانسه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۰.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱.۶ درصد

۶- چین

نرخ ثبت شده سال قبل: ۲.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۱.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۱.۸ درصد

۷- ژاپن

نرخ ثبت شده سال قبل: صفر درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۰.۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۰.۵ درصد

۸- استرالیا

نرخ ثبت شده سال قبل: ۰.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۱ درصد

نرخ بیکاری

۱- آمریکا

نرخ ثبت شده سال قبل: ۸.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۰ درصد

۲- کانادا

نرخ ثبت شده سال قبل: ۹.۶ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۷.۷ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۵.۷ درصد

۳- انگلیس

نرخ ثبت شده سال قبل: ۴.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۵ درصد

۴- آلمان

نرخ ثبت شده سال قبل: ۳.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۷ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۶ درصد

۵- فرانسه

نرخ ثبت شده سال قبل: ۸.۰ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۸.۱ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۸.۳ درصد

۶- چین

نرخ ثبت شده سال قبل: ۴.۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۳.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۳.۷ درصد

۷- ژاپن

نرخ ثبت شده سال قبل: ۲.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۲.۸ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۴ درصد

۸- استرالیا

نرخ ثبت شده سال قبل: ۶.۵ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال جاری: ۵.۲ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده: ۲.۸ درصد