حمایت از رساله‌های دکتری

کد خبر: 355506 چهارشنبه 5 آبان 1400 - 9:44
حمایت از رساله‌های دکتری
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از حمایت رساله‌های دکتری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ، اين پژوهشكده در راستای برنامه‌های حمایتی خود از پژوهشگران و به منظور ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و ارتقای تحقیقات کاربردی در حوزه‌های پول، ارز، بانکداری و بازارهای مالی و با عنایت به بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه‌ها و ترغیب دانشجویان در انجام مطالعات کاربردی در این زمینه‌ها، حمایت مالی خود را از رساله‌های دکتری در قالب اولویت‌های پژوهشی اعلام می‌دارد.
1- دستورالعمل حمایت از رساله های دکتری

2- لیست اولویت های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بررﺳﯽ اثربخشی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ ارزی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ 
نظام مطلوب ارزی در شرایط تحریمی و محدودیت های بین المللی
ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﮐﺸﻮر
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗجربه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎي ارزي و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮزه  
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ارز و ﺗﻮرم 
اﺛﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ارز ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮرم و ﺗﻮﻟﯿﺪ 
اﺛﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم (ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﯾﺮان) 
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ 
بررسی نرخ بهینه سود سیاستی و دالان آن با لحاظ ملاحظات ثبات مالی و اقتصادی
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎرب ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ 
ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﭘﻮل در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر 
اﻟﮕﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر 
ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺮراتﮔﺬاري و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎ: ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ضعف و ﻗﻮت
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮﮔﺬاري رﺷﺪ ﻓﻨﺎوري و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻮل ﻧﻘد
الگوی مطلوب مأموریت محور کردن بانک‌ها و اصلاح ساختار سهامداری آنها 
 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

پژوهشکده : ۵۴- ۸۸۶۵۷۴۵۰   واحد پژوهشی : داخلی ۷۱۰۰