۱۴۰۱/۷/۲۴گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-شهریور ۱۴۰۱

کد خبر: 375896 یکشنبه 24 مهر 1401 - 13:24
۱۴۰۱/۷/۲۴گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-شهریور ۱۴۰۱
 
 عنوان:گزارش ماهانه توليد صنعتی با استفاده از اطلاعات شركت های بورسی-شهریور ۱۴۰۱
نویسنده: سجاد ابراهیمی
گزارش ادواری: MBRI-PR-140112
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.