۱۴۰۲/۲/۴ آثار رژیم چندنرخی ارز در ناترازی‌های اقتصادی و تخصیص غیربهینهٔ منابع (مطالعهٔ موردی: اقتصاد ایران)

کد خبر: 406047 دوشنبه 4 اردیبهشت 1402 - 8:3
۱۴۰۲/۲/۴ آثار رژیم چندنرخی ارز در ناترازی‌های اقتصادی و تخصیص غیربهینهٔ منابع (مطالعهٔ موردی: اقتصاد ایران)
 
عنوان: آثار رژیم چندنرخی ارز در ناترازی‌های اقتصادی و تخصیص غیربهینهٔ منابع (مطالعهٔ موردی: اقتصاد ایران)
نویسنده:حسین باستانزاد
گزارش سیاستی: MBRI-PR-14018
 
دیدگاه و نظرات ارائه‌شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.