انتصاب آقای دكتر فرهاد نيلی به سمت رياست پژوهشكده پولي و بانكی

کد خبر: 46 سه شنبه 5 آبان 1388 - 0:0
انتصاب آقای دكتر فرهاد نيلی به سمت رياست پژوهشكده پولي و بانكی

در تاريخ 4/8/1388 جلسه معارفه آقاي دكتر فرهاد نيلي با حضور مقام محترم رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آقاي دكتر بهمني و معاونت اقتصادي آقاي دكتر حسين قضاوي در محل پژوهشكده پولي و بانكي برگزار گرديدو ايشان به عنوان رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي منصوب گرديدند.