اعلام فهرست جديد اولويت‌‏های پژوهشی در سال 1389

کد خبر: 49 شنبه 4 اردیبهشت 1389 - 0:0
اعلام فهرست جديد اولويت‌‏های پژوهشی در سال 1389

 

 

1ـ استقلال بانك مركزي                                                         

2ـ مديريت ريسك در بانك‌ها                                                    

3ـ ابزارهاي كنترل حجم پول در بانكداري بدون ربا                           

4ـ پيش‌بيني و تحليل سيكل‌هاي تجاري                              

5ـ آثار پولي بانكداري دولت و مديريت وجوه خزانه دولت

6ـ ساختار سازماني مطلوب نظارت بر بانك‌ها                         

7ـ نرخ رشد مطلوب نقدينگي                                                    

8ـ عوامل رشد بلندمدت اقتصادي

9ـ ويژگي‌هاي اقتصاد كلان كشورهاي نفتي                           

10ـ مديريت ذخاير ارزي بانك مركزي

11ـ نوسازي و تجديد ساختار بانك‌ها                                           

12ـ مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها

13ـ پيش‌بيني و كنترل تورم                                                    

14ـ بررسي آثار اقتصادي هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي             

15ـ آزادسازي خدمات بانكي                                                     

16ـ رفورم پولي                                                                   

17ـ راهكارهاي افزايش ضريب فزاينده پولي                                   

18ـ راهكارهاي افزايش دسترسي خانوارها به خدمات مالي                   

19ـ شناخت عوامل مؤثر بر مطالبات غيرجاري بانك‌ها و راه‌هاي كنترل آن

20ـ تأمين مالي مسكن

21ـ بررسي تأثير بسته‌هاي سياستي نظارتي بانك مركزي

22ـ بررسي و تطبيق ابزارهاي مالي جديد با بانكداري اسلامي

23ـ بررسي گسترش بانك‌هاي خارجي در ايران و تأثير آنها بر بخش بانكي كشور

24ـ بررسي عملكرد قانون بانكداري بدون ربا در ايران و بررسي لزوم بازنگري عقود اسلامي جاري

25ـ ارزيابي ابزارهاي بانكي و روش‌هاي نويني كه در ديگر كشورهاي اسلامي در حال اجرا است

26ـ بررسي علل گرايش بانك‌ها در كشورهاي غيرمسلمان به استفاده از قوانين بانكداري اسلامي

27ـ بررسي ريسك اعتباري پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي

28ـ بررسي بسترهاي توسعه خدمات الكترونيكي بانكي در بين اقشار و گروه‌هاي مختلف جامعه

29ـ بررسي اخلاق حرفه‌اي در صنعت بانكداري ايران

30ـ شناخت بازار غيررسمي و غيرمتشكل اعتبار

31ـ بررسي راهكارهاي تقويت ارتباط اطلاعاتي بين سازمان‌ها و نهادهاي دولتي (مانند ثبت‌احوال، گذرنامه، ثبت شركت‌ها و ...) و بانك‌ها و تأثير آن بر ايجاد شفافيت اعتباري و مالي

32ـ مفهوم بانكداري خصوصي در اقتصاد ايران و بررسي زمينه‌هاي رقابت بين‌بانكي

33ـ بررسي آثار حضور نهادهاي عمومي غيردولتي در شبكه بانكي و تأثير آن بر شرايط رقابت

34ـ مرزهاي مؤثر در كنترل فعاليت‌هاي بانك‌ها توسط بانك مركزي به تفكيك دولتي، خصوصي، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري

35ـ بررسي ابعاد تحريم‌هاي بين‌المللي بر فعاليت‌هاي بين‌المللي شبكه بانكي كشور و گزينه‌هاي پيش‌ رو

36ـ بررسي تهديدها و فرصت‌هاي گسترش شبكه شعب بانك‌هاي داخلي در خارج از كشور

37ـ بررسي ميزان پذيرش كانال‌ها و ابزارهاي الكترونيك در كشور

38ـ راهكارهاي افزايش بهره‌وري در نظام بانكي

39ـ بررسي نقش بانكداري الكترونيكي در توسعه خدمات ريالي و ارزي بانك‌ها

40ـ بررسي نقش بانكداري الكترونيكي در رشد اقتصادي

41ـ چالش‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك در كشور

42ـ پيش‌بيني تقاضا براي خدمات بانكداري الكترونيك در كشور

43ـ آسيب‌شناسي مطالبات معوق بانك‌ها و ارائه راهكارهايي براي كاهش آن

44ـ بررسي تهديدها و فرصت‌هاي حضور بانك‌هاي خارجي در كشور

45ـ توسعه ابزارهاي نوين در ارائه خدمات بانكداري اسلامي