برنامه هفته پژوهش سال 1392

کد خبر: 50364 یکشنبه 28 مهر 1392 - 14:30
برنامه هفته پژوهش سال 1392برنامه بزرگداشت هفته پژوهشـ26آذرماه1392

گزارش عملکرد 9ماهه پژوهشکده

9:00-9:20

سخنراني دکتر اکبر کمیجانی

9:40- 9:20

سخنران مدعو (دکتر احمد مجتهد)

10:00- 9:40

میزگرد «پژوهش در حوزه پولی و بانکی»

11:00- 10:00

مراسم تجلیل از پژوهشگران و مدیران پژوهشی منتخب نظام بانکی

11:30- 11:00

پذیرایی و بازدید از نمایشگاه

12:00 11:30