مجموعه سخنراني‌های ماهانه 1389

کد خبر: 53 دوشنبه 10 خرداد 1389 - 0:0
مجموعه سخنراني‌های ماهانه 1389

رديف سخنران عنوان سخنراني- محصول پروژه روز، تاريخ ، ساعت
1 كورش معدلت تنظيم روابط و رفتارهاي اقتصادي بانك مركزي با دولت و مردم در جهت دستيابي به اهداف سياست‌هاي كلان اقتصادي دوشنبه 28/4/1389
ساعت :‌11:30 - 9:30
2 دكتر مهدي سيامك منجمي سياست پولي و قيمت مواد خام دوشنبه 25/5/1389
ساعت :‌11:30 - 9:30
3 دكتر حسين رحمان سرشت تدوين شاخص رضايت مشتري در ايران دوشنبه 29/6/1389
ساعت : 11:30 - 9:30
4 دكتر عباس شاكري مطالعه تطبيقي قوانين مبارزه با پولشويي در ايران و كشورهاي منتخب دوشنبه 26/9/1389
ساعت : 11:30 - 9:30
5 دكتر سيد كميل طيبي تأثير تسهيلات و سود بانكي بر اشتغالزايي بخش‌هاي اقتصادي ايران دوشنبه 24/8/1389
ساعت : 11:30 - 9:30
6 دكتر مصطفي السان حقوق پرداخت‌هاي بانكي (با تأكيد بر نقش بانك مركزي) دوشنبه 22/9/1389
ساعت : 11:30 - 9:30
7 دكتر انوشيروان تقي‌پور بررسي و تنظيم سياست‌هاي بانكي در راستاي توسعه بخش مالي با توجه به ساختار اقتصادي كشور دوشنبه 29/10/1389
ساعت : 11:30 - 9:30
8 دكتر اكبر كميجاني سازگاري ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور دوشنبه 27/11/1389
ساعت : 11:30 - 9:30
برگزاري به ماه‌هاي آتي موكول گرديد.
9 دكتر اسفنديار جهانگرد بررسي و ارزيابي آثار قوانين و مقررات اقتصادي بر رشد اقتصادي دوشنبه 25/12/1389
ساعت : 11:30 - 9:30