تغيير آدرس پژوهشكده پولی و بانكی

کد خبر: 67 چهارشنبه 26 مرداد 1390 - 0:0
تغيير آدرس  پژوهشكده پولی و بانكی
پژوهشكده پولي و بانكي به ساختمان جديد در آدرس زير انتقال يافته است

پژوهشكده پولي و بانكي به ساختمان جديد در آدرس زير انتقال يافته است:

ميدان آرژانتين، ابتداي آفريقاي جنوبي روبروي پاركينگ  بيهقي، پلاك 10 ساختمان سابق بانك سپه

شماره تلفن: 54-88657450
دورنگار: 88657399