گزارش ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪـ آﺳﯿﺎ«APEF»

کد خبر: 76 دوشنبه 28 اسفند 1391 - 0:0
گزارش ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪـ آﺳﯿﺎ«APEF»

پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با همكاري دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻣﺪرﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه وﻟوﻧﮕﻮﻧﮓ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ و دانشكده اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﮐﻨﮓوون ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ، يازدهمين همايش بين‌المللي انجمن اقتصادي آسياـ اقيانوسيه (APEF) را در روزهاي 28 و 29 آذر 1391در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با حضور اساتيد برجسته داخلي و خارجي برگزار نمود. اين همايش كه بر تجربيات آسيا و اقيانوسيه در بانكداري بينالمللي، تجارت خارجي و تأمين مالي صنايع كوچك و متوسط تمركز دارد، ابتدا با خوشامدگويي دكتر علي حسن‌زاده، دانشيار پژوهشكده پولي و بانكي، آغاز و با گزارش دكتر سيدكميل طيبي، معاون دبير انجمن اقتصادي آسيا ـ اقيانوسيه و استاد قطب اقتصاد بين‌الملل دانشگاه اصفهان، ادامه يافت.

اولين سخنراني كليدي همايش به موضوع «چندجانبه‌گرايي و بحران» اختصاص داشت كه توسط پروفسور پيتر جان لويد، رئيس انجمن و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه ملبورن استراليا، ارائه شد. پس از آن پروفسور چارلز هاروي، دبيركل انجمن و مدير مدرسه اقتصاد دانشگاه ولونگونگ استراليا، سخنراني خود را پيرامون «مسائل كليدي ومفاهيم سياسي دسترسي به امورمالي و بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط درشرق آسيا» ارائه كرد. سومين سخنران، پروفسور چانگ‌ مو‌كو، استاد دانشگاه ملي كره‌جنوبي بود كه به «مسائل مرتبط با ورشكستگي اتحاديه اروپا و پيامدهاي آن براي اقتصادهاي درحال ظهور» پرداخت. پس از آن نيز پروفسور عطري، رئيس مؤسسه مديريت دانشگاه مولاناي هندوستان، مقاله خود را با عنوان «پيامدهاي بحران مالي جهاني بر اقتصادهاي در حال توسعه به ويژه ايران و هندوستان» ارائه كرد. در ادامه كنفرانس، مقاله‌اي تحت عنوان «تجزيه و تحليل FAVAR از هم‌حركتي چرخه‌هاي تجاري در آسيا: نزديكي به پول واحد آسيايي» توسط پروفسور وونگ جون كيم، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه ملي كنگ‌وون كره‌جنوبي، ارائه شد. سخنراني‌هاي اين همايش با ارائه مقالات «تجزيه تحليل تجربي از عملكرد بانكداري در ايران» با ارائه پروفسور چارلز هاروي، «امور مالي و عملكرد شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي و بازدهي آنها در كشورهاي در حال توسعه: مطالعه موردي ويتنام» با ارائه پروفسور تران وان هو، عضو انجمن بين‌المللي آسيا ـ اقيانوسيه، «ارزيابي عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اقتصادهاي در حال ظهور: مقايسه بين ادغام، تصرف و سرمايه‌گذاري سبز» با ارائه پروفسور هيون هون لي، عضو انجمن آسياـ اقيانوسيه و استاد دانشگاه ملي كنگ‌وون كره‌جنوبي و نيز «بررسي اثر عدم قطعيت قيمت نفت بر جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران» با ارائه دكتر سيد كميل طيبي ادامه يافت.

در بخش بعدي اين همايش، مقالات «روند بلند‌مدت در الگوي تجارت خارجي ايران با آسيا و ساير نقاط جهان» توسط دكتر هادي صالحي اصفهاني، استاد دانشگاه ايلينويز آمريكا، «اثر شوك‌هاي پولي بر نرخ ارز و تراز تجاري: شواهدي از كشورهاي منتخب شرق آسيا و كشورهاي مشترك‌المنافع» با ارائه آقاي عباس اميني‌فرد از دانشگاه آزاد اسلامي شيراز و«نقش برون‌سپاري بين‌المللي در تجارت بين‌المللي: تحليلي از روابط تجاري ايران و چين» با ارائه سيدرضا ميرعسكري از دانشگاه اصفهان ادامه يافت.

روز دوم همايش نيز با ارائه مقالات «روندهاي متغير در بحران بيكاري جوانان» با ارائه پروفسور اينسيل يي، رئيس انجمن مطالعات اقتصادي كره‌جنوبي و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شوگانگ كره جنوبي؛ «تكافل و تكافل خرد به‌عنوان مدل‌هاي اسلامي تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» با ارائه پروفسور صادق بختياري، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان؛ «فرصت‌هاي كارآفريني و ساير تأثيرات نوسانات قيمت نفت بر توسعه اقتصادي كشورهاي منطقه‌ خليج‌فارس» با ارائه آيت‌اله مميز، استاد دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران و نهايتاً «بررسي وام‌هاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در نظام بانكي ايران: كاربرد مدل لاجيت» با ارائه دكتر علي حسن‌زاده، دانشيار پژوهشكده پولي و بانكي پايان يافت.

همچنين جمع‌بندي كلي از ارائه مقالات و سخنراني‌هاي ارائه‌شده در همايش توسط پروفسور چارلز هاروي، دبيركل انجمن و مدير مدرسه اقتصاد دانشگاه ولونگونگ استراليا، انجام شد و ميزگردي با حضور آقايان عطري، پيتر جان لويد، چارلز هاروي، تران وان هو، هادي صالحي اصفهاني، هيون هون لي، اينسيل يي واحمد اكبري با موضوع تجربيات آسيا و اقيانوسيه در بانكداري بينالمللي، تجارت خارجي و تأمين مالي صنايع كوچك و متوسط، پايان بخش مراسم بود.

ورود به سايت همايش APEF

 

نتايج كلي نظرسنجي نشست APEF