برگزاری نشست داخلی گروه بانکداری: چهارچوب بين‌المللي اندازه‌گيري ريسک نقدينگي، استانداردها و پايش آن (بال3)

کد خبر: 78 چهارشنبه 23 اسفند 1391 - 0:0
برگزاری نشست داخلی گروه بانکداری: چهارچوب بين‌المللي اندازه‌گيري ريسک نقدينگي، استانداردها و پايش آن (بال3)
با توجه به اصلاحات کمیته بال در زمينه تقویت مقررات سرمايه و نقدينگي با هدف توسعه بخش بانکي انعطاف‌پذير، در روز 6 اسفندماه، در محل پژوهشکده پولی و بانکی، نشستی با عنوان «چهارچوب بين‌المللي اندازه‌گيري ريسک نقدينگي، استانداردها و پايش آن» توسط رسول خوانساري، کارشناس گروه بانکداری و با حضور کارشناسان و مدیران پژوهشکده برگزار شد.

با توجه به اصلاحات کمیته بال در زمينه تقویت مقررات سرمايه و نقدينگي با هدف توسعه بخش بانکي انعطاف‌پذير، در روز 6 اسفندماه، در محل پژوهشکده پولی و بانکی، نشستی با عنوان «چهارچوب بين‌المللي اندازه‌گيري ريسک نقدينگي، استانداردها و پايش آن» توسط رسول خوانساري، کارشناس گروه بانکداری و با حضور کارشناسان و مدیران پژوهشکده برگزار شد. در اين نشست دو استاندارد قانوني نسبت پوشش نقدينگي و نسبت تأمين مالي پايدار خالص و همچنین تعدادي از سنجه‌هاي پايشي که از سوي کميته بال معرفي شده‌اند، تشريح شد. اين استانداردها توسط ناظران براي رصد کردن و پايش مستمر وضعيت نقدينگي بانک‌ها به منظور پيشگيري از بروز بحران نقدينگي و نيز مواجهه با شرايط بحراني با توجه به تجربه بحران مالي اخير به کار گرفته مي‌شوند.