برگزاری نشست داخلی گروه بانکداری: اصولی برای مدیریت و نظارت مناسب بر ریسک نقدینگی

کد خبر: 80 چهارشنبه 23 اسفند 1391 - 0:0
برگزاری نشست داخلی گروه بانکداری: اصولی برای مدیریت و نظارت مناسب بر ریسک نقدینگی
در 13 اسفندماه، نشستی با عنوان «اصولی برای مدیریت و نظارت مناسب بر ریسک نقدینگی»، با ارائه دکتر زهرا خوشنود، پژوهشگر گروه بانکداری در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار گردید.

در 13 اسفندماه، نشستی با عنوان «اصولی برای مدیریت و نظارت مناسب بر ریسک نقدینگی»، با ارائه دکتر زهرا خوشنود، پژوهشگر گروه بانکداری در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار گردید.

اصول تنظیم‌شده توسط کمیته بال درخصوص مدیریت و نظارت بر ریسک نقدینگی، از جمله مهترین رهنمودهای بین‌المللی مدیریت ریسک نقدینگی است که پس از بحران مالی اخیر تدوین شده و با طراحی اصولی در حیطه مدیریت و نظارت بر ریسک نقدینگی سعی نموده نقطه‌ضعف‌های موجود در این زمینه را برطرف نماید. در این رهنمود در حوزه مدیریت، اصولی در زمینه حاکمیت شرکتی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک نقدینگی و افشا طراحی شده که بیشتر این اصول، مقوله کنترل و پایش ریسک نقدینگی را مورد توجه قرار داده‌اند. اصول تنظیم‌شده در زمینه نظارت نیز نحوه نظارت بر گزارش‌های مورد نیاز در ارزیابی مدیریت ریسک نقدینگی، اعمال اقدامات اصلاحی در زمینه نقصان‌های موجود در این حوزه، و همکاری ناظران بانکی با دیگر ناظران و مقامات ذی‌ربط برای مدیریت مناسب‌تر این ریسک را تحت پوشش قرار داده است. انتظار می‌رود آشنایی مدیران شبکه بانکی با این اصول، زمینه را برای پیاده‌سازی مناسب‌تر مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها فراهم نماید.