برگزاری نشست داخلی گروه بانکداری: کدهای اخلاقی در بانکداری اسلامی

کد خبر: 86 دوشنبه 19 فروردین 1392 - 0:0
برگزاری نشست داخلی گروه بانکداری: کدهای اخلاقی در بانکداری اسلامی
پژوهشكده پولي و بانكي به منظور شناسايي كدهاي اخلاقي نظام بانكي اسلامي اجراي طرح "كدهاي اخلاقي در بانكداري اسلامي" را به دو نفر از محققان اين حوزه (دكتر حسين عيوضلو و وهاب قليچ) محول نموده است.

پژوهشكده پولي و بانكي به منظور شناسايي كدهاي اخلاقي نظام بانكي اسلامي اجراي طرح "كدهاي اخلاقي در بانكداري اسلامي" را به دو نفر از محققان اين حوزه (دكتر حسين عيوضلو و وهاب قليچ) محول نموده است. در همين راستا، آقاي وهاب قليچ در روز 27 اسفندماه 1391 در نشستي داخلي به ارائه نتايج مطالعات و دستاوردهاي اين تحقيق پرداخت.

 طرح كدهاي اخلاقي، پس از معرفي اجمالي اخلاق و مكاتب اخلاقي در جهان، مختصات اخلاق سازماني و مديريتي در اسلام را با استفاده از آيات قرآن كريم و روايات معرفي كرده و اصول تكويني و تشريعي نظام اقتصادي اسلام را مرور مي‌نمايد. همچنين تاريخچه‌اي از علم اقتصاد در جايگاه علمي- اخلاقي و سپس تعريف بانكداري اخلاقي، جايگاه، اهداف و كاربرد آن در نظام بانكي را مورد بررسي قرار داده و تجربه بيست مورد از بانك‌هاي اخلاقي، نهادهاي مالي - اخلاقي و موسسات مالي اسلامي در جهان و درس‌هاي برگرفته از آن‌ها را تشريح مي‌كند. در ادامه با طرح بحث اخلاق حرفه‌اي سعي دارد با استفاده از سه محور مختصات اخلاق سازماني و مديريتي در اسلام، تجربه بانكداري اخلاقي در جهان و نيز اسناد بالادستي (همچون سياست‌هاي كلي نظام اداري كشور، فرمان هشت ماده‌اي مبارزه با مفاسد اقتصادي، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، قوانين و مقررات اداري و استخدامي، قانون رسيدگي به تخلفات اداري) كدهاي اخلاقي در بانكداري كشور را در سه بخش كدهاي اخلاقي درون بانكي (كدهاي اخلاقي عمومي براي مديران و كاركنان، كدهاي اخلاقي در رابطه مديران با كاركنان، كدهاي اخلاقي در رابطه كاركنان با يكديگر، كدهاي اخلاقي بانك با سهامداران و كدهاي اخلاقي بانك با مشتريان)، بين بانكي و فرابانكي معرفي ‌نمايد. در انتها نيز روش كاربردي حاكم‌سازي اين كدها در نظام بانكي كشور در يك مدل عملياتي پيشنهاد مي‌شود.