شورای پژوهشی
نام و نام خانوادگی
عنوان شغلی
دکتر پیمان قربانی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر محمد شیریجیان
معاون اقتصادی بانک مرکزی
دکتر فرشاد محمدپور
معاون نظارت بانک مرکزی
دکترحمید زمان زاده
معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر شورای پژوهشی
دکتر شاپور محمدی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر تیمور رحمانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر کامران ندری
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
دکتر حسین میثمی
مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر رامین مجاب
مدیر گروه مطالعات بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر سجاد ابراهیمی
مدیر گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی