شورای پژوهشی
نام و نام خانوادگی
عنوان شغلی
دکتر اکبر کمیجانی
قائم مقام بانک مرکزی
دکتر شاپور محمدی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و رئیس شورای پژوهشی
دکترحمید زمان زاده
معاونت پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر شورای پژوهشی
دکتر فتح اله تاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر تیمور رحمانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد نوفرستی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر احمد بدری
مدیر گروه مدیریت مالی پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر مهرداد سپهوند
مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی