رؤسا،معاونین و مدیران
نام و نام خانوادگی
سمت
پست الکترونیک
دکتر پیمان قربانی
رئیس پژوهشکده
دکترحمید زمان زاده
معاون پژوهشی
h.zamanzadeh[at]mbri.ac.ir
دکتر سید مجيد مومنی
معاون توسعه منابع و پشتیبانی
m.momeni[at]mbri.ac.ir
مهندس پیمان راحمی
مدیریت اداری 
p.rahemi[at]mbri.ac.ir
دکتر وهاب قلیچ
مديریت آموزش و همایش ها
v.ghelich[at]mbri.ac.ir
شبنم موسوی
سرپرست مديریت مالی
sh.moosavi[at].mbri.ac.ir
دكتر مهدی هادیان
مديریت پژوهشی
m.hadian[at].mbri.ac.ir