رؤسا،معاونین و مدیران
نام و نام خانوادگی
سمت
پست الکترونیک
دکتر شاپور محمدی
رئیس پژوهشکده
sh.mohammadi[at]mbri.ac.ir
دکترحمید زمان زاده
معاون پژوهشی
h.zamanzadeh[at]mbri.ac.ir
مهندس سید مجيد مومني
معاون توسعه منابع و پشتیبانی
m.momeni[at]mbri.ac.ir
مهندس پیمان راحمی
مدیریت اداری و پشتیبانی
p.rahemi[at]mbri.ac.ir
دکتر هستی ربیع همدانی
مديریت آموزش و همایش ها
h.rabee[at]mbri.ac.ir
رضا پروهان
مديریت مالی
r.parvahan[at].mbri.ac.ir
دكتر مریم همتی
مديریت پژوهشی
m.hemmati[at].mbri.ac.ir