شماره داخلی همکاران
تلفن : ۵۴-۸۸۶۵۷۴۵۰ فاكس : ۸۸۶۵۷۳۹۹
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی داخلی واحد سازمانی
 دکتر محمدی، شاپور(رییس) 8004-8003 حوزه ریاست
وزیری، رامین 8004 حوزه ریاست
پورمعصوم، امیر 8104 حراست
دکتر حمید، زمانزاده (معاون) 8022-8023 معاونت پژوهشی
اثباتی، فاطمه (مسئول دفتر) 8022-8023 معاونت پژوهشی
 مومنی، سید مجید (معاون) 8100-8103 معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
غفوری، صفیه (مسئول دفتر) 8105-8106 معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
دکتر ربیع همدانی، هستی 8200 مشاوران
ساعتچی، مینا 8118 مشاوران
فلاح، یاسر 4300 مشاوران
صمد، عزیزنژاد 7103 مشاوران
ندری، کامران 7107 مشاوران
دکتر شمس، پزشک 7107 پزشک
صیادی، مژگان 8202 آموزش و همایش‌ها
کریمی، الناز 8209 آموزش و همایش‌ها
رجبی، فصیحه 8203 آموزش و همایش‌ها
فرجی، مژگان 8206 آموزش و همایش‌ها
سراج، سودابه 8205 آموزش و همایش‌ها
محرابی، ملیکا 8204 آموزش و همایش‌ها
حسینی، حمید 8207-8208 آموزش و همایش‌ها
فرجی، مریم 8210 آموزش و همایش‌ها
 دکتر همتی، مریم (مدیر) 8025 مدیریت پژوهشی
حسینی، سمیرا 7102 مدیریت پژوهشی
کریمی، سیروس 7100 مدیریت پژوهشی
ستوده، وحیده 7101 مدیریت پژوهشی
فرشچیان، بیتا 1307 مدیریت پژوهشی
کتابخانه، فروش کتاب 7007 مدیریت پژوهشی
قلی نژاد، حمید 6100-7007 مدیریت پژوهشی
دکتر میثمی، حسین 6300 گروه مطالعات بانکداری
دکتر ارشدی، علی 6004 گروه مطالعات بانکداری
خوانساری، رسول 6000 گروه مطالعات بازارهای مالی
دکتر قلیچ، وهاب 6002 گروه مطالعات بازارهای مالی
 دکتر بدری، احمد(مدیر) 5101 گروه مطالعات بازارهای مالی
محرابی، لیلا 6007 گروه مطالعات بازارهای مالی
شریفی، علی 5114 گروه مطالعات بازارهای مالی
ملاکریمی، فرشته 6209 گروه مطالعات بانکداری
بیابانی، زینب 6204 گروه مطالعات بانکداری
 دکتر جلالی نائینی (مدیر) 5200 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
باستان زاد، حسین 5202 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
دکتر ابراهیمی، ایلناز 5207 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
دکتر هادیان، مهدی 5201 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
ریاحی، ضحی 5206 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
دکتر ابراهیمی، سجاد 5210 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
بختیار، مهدی 6207 گروه مطالعات بانکداری
 دکتر سپهوند، مهرداد (مدیر گروه) 5330 گروه مطالعات بانکداری
دکتر شاهچرا، مهشید 6201 گروه مطالعات بانکداری
دکتر خوشنود، زهرا 6202 گروه مطالعات بانکداری
دکتر احمدیان، اعظم 6307 گروه مطالعات بانکداری
اسفندیاری، مرضیه 6203 گروه مطالعات بانکداری
ولی پور پاشاه، محمد 6305 گروه مطالعات بانکداری
حیدری، هادی 6308 گروه مطالعات بانکداری
ارباب افضلی، محمد 6301 گروه مطالعات بانکداری
عینیان، مجید 5333 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
دکتر مجاب، رامین 5337 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
لطیفی، زهرا 5321 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
دکتر زارعی، ژاله 8036 گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی
فرضی، روناک 7200 انتشارات
محمدیان، زهره 7209 انتشارات
درخشان، حسین 7201 انتشارات
عبدی، علی 7208 انتشارات
نوری، اکرم 7204 انتشارات
درب پارکینگ 1011-1010 انتظامات
درب ورودی 1016-1015 انتظامات
  مهندس راحمی، پیمان(مدیر) 8300 مدیریت اداری
توفیقی، شیرین 8302 مدیریت اداری
فرجیان، داوود 8305 مدیریت اداری
فهیم، آذرگل 7302 مدیریت اداری
معافی، سهند 7301-8003 حوزه ریاست
بی باک، کمال 8310 مدیریت اداری
زارعی، ژاله 8306 مدیریت اداری
پورمند، سجاد 1300 مدیریت اداری
غذاخوری 1020 مدیریت اداری
تاسیسات 1013 مدیریت اداری
عروجی، ناهید (دبیرخانه) 1301 مدیریت اداری
ایلانلو، معصومه (دبیرخانه) 1302 مدیریت اداری
مرکز تلفن 1015 مدیریت اداری
نقلیه 1030 مدیریت اداری
کرمی، سینا 7304 انفورماتیک
علیرضایی، مژگان 7307 انفورماتیک
برزگر، رضا 7305 انفورماتیک
 پروهان، رضا(مدیر) 7000 مدیریت مالی
ارزنده، اندیشه 7005 مدیریت مالی
موسوی، شبنم 7004 مدیریت مالی
نجمی، مریم 7006 مدیریت مالی
شاطری، مهدی 7015 مدیریت مالی
یوسفی، علی 7009 مدیریت مالی