طرح‌های پژوهشی در حال اجرا

  • مستندسازی چارچوب شایستگی رفتاری (بانک مرکزی)

  • نظرسنجی از متخصصین اقتصادی (بانک مرکزی)

  • مطالعه تطبیقی چگونگی نگهداشت حساب‌های دولتی و وصول وجه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف (بانک مرکزی)

  • تحلیل و بررسی الگوهای استفاده و نگهداری از اسکناس (بانک مرکزی)

  • ارزیابی عملکرد شبکه بانکی از حیث رعایت موازین اسلامی؛ با تاکید بر مساله حذف ربا (بانک مرکزی)

  • چارچوب مناسب سیاستگذاری پولی برای کنترل تورم در شرایط نامتعارف تحریم و ناترازی بودجه(موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی-۱۳۹۹)

  • هزینه یابی خدمات بانکی(بانک مرکزی-۱۳۹۹)

  • جعبه ابزار پیش بینی تورم با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی (موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی )

  • کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک :چالش‌ها و فرصت‌ها(کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی)

  • طراحی واژه نامه و ارائه راهکار گزارشگری مالی موسسات اعتباری بر اساس استاندارد IFRS با استفاده از XBRL