دکتر رسول خوانساری

دکتر رسول  خوانساری

دکتر رسول

خوانساری

عضو هیات علمی

•    «طراحی رهنمودهای مدیریت ریسک نقدینگی با رویکرد پس از بحران مالی اخیر»- همکار اصلی، پژوهشکده پولی و بانکی ، ۱۳۹۱.
•    «تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران»- همکار اصلی، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۵.
•    «استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن بر اساس موازین شرعی» - همکار اصلی، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۵.
•    «ارزیابی عملیات فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از منظر انطباق با شریعت و طراحی الگوی نظارت شرعی»-مجری طرح، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۶.
•    «اصلاح ساختار مالی بانک ملی ایران»- همکار اصلی، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۷.
 

•    ترجمه کتاب «موردکاوی در مدیریت مالی: با تأکید بر مدیریت ایاد ارزش در شرکت»، رابرت اف‌. برنر، انتشارات سمت، ۱۳۹۰ (انتخاب به عنوان ترجمه کتاب برتر در هفته پژوهش سال ۱۳۸۷)
•    ترجمه کتاب «راهنمای مدیران حرفه‌ای ریسک؛ راهنمای جامع نظریه و کاربرد»، مؤسسه PRMIA، انتشارات سمت، ۱۳۹۰.
•    تألیف کتاب «وضعیت بانکداری در جهان و ایران در سال ۲۰۱۰»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۱.
•    تألیف کتاب «رهنمودهای کلیدی مدیریت ریسک نقدینگی»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۲.
•    تألیف کتاب «وضعیت بانکداری در جهان و ایران در سال ۲۰۱۱»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳.
•    تألیف کتاب «طراحی رهنمود جدید برای مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳.
•    تألیف کتاب «چالش‌های پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳.
•    همکاری در تدوین کتاب «The Islamic Finance Hanbook»، فصل ایران، انتشارات وایلی، ۲۰۱۴.
•    تألیف کتاب «چالش‌های دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار در اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۵.
 


Mohammadi, S., Tehrani, R., & Khansari, R. (2015). Determinants of international sukuk issuance and capacity estimation for Iranian financial market. Journal of Money and Economy10(3), 1-28. 

Ahmadyan, A., & Khansari, R. (2018). Application of Economic Value Added in Banking Sector of Iran. Journal of Money and Economy13(3), 291-318. 

•    ارزیابی کاربرد مدل ساختاری کی‌ام‌وی در پیش‌بینی نکول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (تحقیقات مالی، سال یازدهم، شماره 28، پاییز و زمستان 1388)
•    ضرورت به‌کارگیری رویکردی نوین در مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت ساتنا (پژوهش‌های پولی و بانکی، سال سوم، شماره 8، تابستان 1390)
•    بررسی فقهی امکان به‌کارگیری سوآپ نکول اعتباری و ورق اعتباری در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها (تحقیقات مالی اسلامی، شماره 3، بهار و تابستان 1392)
•    حاکمیت شرعی در بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی انگلستان و مقایسه آن با ایران (تحقیقات مالی اسلامی، شماره 2، بهار و تابستان 1391)
•    نقد رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (پژوهش‌های پولی و بانکی، سال پنجم، شماره ۱۳، پاییز ۱۳۹۱)
•    شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی ایران (فصلنامه بهبود مدیریت، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۹۳)
•    اولویت‌بندی عوامل موثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی (تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۴)
•    اجتهاد چندمرحله‌ای؛ روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی (نشریه اقتصاد اسلامی، شماره ۶۳، پاییز ۱۳۹۵)

•    بررسی قانون حاکم بر انتشار صکوک بین‌المللی در جهان و الزامات بسترسازی حقوقی در بازار سرمايه ايران (نشریه جستارهای اقتصادی ایران، سال ۱۶، شماره ۳۱، بهار و تابستان ۱۳۹۸)

•    اجتهاد چندمرحله‌ای: روش تحقیق مناسب برای فقه مالی (چاپ و ارائه شده در کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی-پذیرفته شده به عنوان مقاله برتر-آبان ۱۳۹۲)
•    گواهی سپرده مدت‌دار سرمایه‌گذاری خاص؛ کاستی‌ها و راهکارها (چاپ و ارائه شده در همایش بیست و چهارم سیاست‌های پولی و ارزی-خرداد ۱۳۹۳)
•    آسیب‌شناسی بازار بین بانکی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی (چاپ و ارائه شده در همایش بیست و چهارم سیاست‌های پولی و ارزی- خرداد ۱۳۹۳)
•    بررسی قابلیت صکوک در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی (چاپ و ارائه شده در همایش بیست و پنجم سیاست‌های پولی و ارزی-خرداد ۱۳۹۴)
•    کاربرد صکوک در تقویت سرمایه بانک‌ها: تجربه بین‌المللی بر اساس توافقنامه بال ۳ (چاپ شده در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی-۱۳۹۴)
•    نقش اوراق تجاری در برون‌رفت از شرایط رکود تورمی (چاپ و ارائه شده در همایش ملی رویکرد بانکداری اسلامی در خروج غیرتورمی از رکود، آذر ۱۳۹۴)
•    صکوک بانکی و نقش آن در خروج از شرایط رکود تورمی (چاپ و ارائه شده در همایش ملی رویکرد بانکداری اسلامی در خروج غیرتورمی از رکود، آذر ۱۳۹۴)
•    طراحی اوراق بهادار اسلامی تورم‌پیوند در نظام مالی ایران (چاپ و ارائه شده در همایش بیست و پنجم سیاست‌های پولی و ارزی-خرداد ۱۳۹۴)
•    فرصت‌ها و چالش‌های کارت اعتباری بین‌المللی در نظام بانکی ایران (چاپ و ارائه شده در همایش بیست و ششم سیاست‌های پولی و ارزی-خرداد ۱۳۹۵)
•    صکوک بین‌المللی؛ تجربه جهانی و الزامات پیش‌رو برای نظام بانکی ایران (چاپ شده در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی-شهریور ۱۳۹۵)
•    بررسی کارکرد ابزارهای نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ارکان تولید، توزیع، مصرف (ارائه شده در دومین همایش سالانه مالی اسلامی- دی ۱۳۹۵)
•    بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی (گزارش مروری- خرداد ۱۳۹۶)
•    مدیریت منابع و مصارف در نظام بانکی با رویکرد اختیارات طبیعی (چاپ شده در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی- شهریور ۱۳۹۷)
•    بایسته‌های انتشار اوراق ارزی در نظام مالی ایران و نقش آن در ثبات مالی (ارائه شده در همایش بیست و هشتم سیاست‌های پولی و ارزی-خرداد ۱۳۹۷)
 

•    مهاجری، سولماز (۱۳۹۹)، «شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های صکوک بین‌المللی در نظام مالی ایران»، دوره DBA بازار سرمایه اسلامی، انجمن مالی اسلامی ایران.
•    حق‌شناس، سمانه (۱۳۹۹)، «الزامات و چالش‌های انتشار صکوک منطبق با بال 3 در بانکهای اسلامی و درس آموختههای آن به منظور استفاده در نظام بانکی ایران»، دوره DBA بازار سرمایه اسلامی، انجمن مالی اسلامی ایران.
 

•    هزینه‌یابی کارمزد خدمات بانکی در بانک‌های ایرانی
•    تدوین الگوی انتشار صکوک بین‌المللی در نظام مالی ایران (ابعاد فقهی، حقوقی و مالی)

•    مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین (تاپیکو)
•    مشاور شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان (بانک تجارت)
•    مشاور اداره کل مدیریت ریسک بانک مهر اقتصاد 
•    مشاور اداره مدیریت ریسک بانک کشاورزی