دكتر ايلناز ابراهیمی

دكتر ايلناز ابراهیمی

دكتر ايلناز

ابراهیمی

عضو هیأت علمی

ناظر علمی طرح‌های پژوهشی به شرح زیر:
•    سهم حمل و نقل جاده ای در قیمت تمام شده کالاها در کشور، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
•    تعیین اولویتهای واگذاری و کاهش تصدی گری دولت در حوزه حمل و نقل ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی وزارت راه و ترابری بر اساس اصل 44 قانون اساسی، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، 1389
•    تدوین نظام بیمه ای مناسب در بخش حمل و نقل ریلی - بار و مسافر-  در کشور ، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، 1389
•    آسیب شناسی صنعت برق، پژوهشگر: حمید مصدقی، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1387
•    آثار تحریم بر بخش انرژی ایران و راههای مقابله با آن، پژوهشگر : اکرم پناهی، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1387-1386 
 

ترجمه کتاب:
•    تورس، هوزه ال. (۲۰۱۴). مقدمه‌ای بر الگوهای تعادل عمومی کلان اقتصادی پویا(ترجمه ایلناز ابراهیمی). تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
•    مک¬کندلس، جورج‌. (۲۰۰۸). الفبای ادوار تجاری حقیقی(ترجمه ایلناز ابراهیمی). تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.

تالیف کتاب:
•    ابراهیمی، ایلناز¬(1388). سازمان کشورهای صادر کننده گاز ، فرصتها و تهدیدها. تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
•    ابراهیمی، ایلناز. و صدیق، گلناز¬(1384). اقتصاد دانش محور ؛ نگاهی جدید به اقتصاد. تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1384.
 

•    پورکاظمی، محمدحسین و ایلناز ابراهیمی (1387)، «بررسی منحنی کوزنتس زیست‌محیطی در خاورمیانه»، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 34، بهار، صص. 71-57.
•    متوسلی، محمود. ابراهیمی، ایلناز. شاهمرادی، اصغر. و کمیجانی، اکبر (1389). «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 10(4): 116-87.
•    متوسلی، محمود. و ابراهیمی، ایلناز (1389). «نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران». سیاست‌های اقتصادی 81(2): 50-27
•    جعفری صمیمی، احمد. طهرانچیان، امیر منصور. ابراهیمی، ایلناز. و بالونژاد نوری، روزبه (1393). «اثر تکانه‌های پولی و غیر پولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 3(10): 32-1.
•    پروین، سهیلا. ابراهیمی، ایلناز. و احمدیان، اعظم (۱۳۹۳). «تحليلي بر تاثير شوک هاي ترازنامه اي نظام بانکي بر توليد و تورم در اقتصاد ايران (رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي). پژوهشنامه اقتصادی. شماره ۵۲. بهار، صص. ۱۴۹-۱۸۶.
•    فرجی، مریم. افشاری، زهرا. و ابراهیمی، ایلناز¬(1393). « تکانه‌های قیمت نفت و سیاست پولی در ایران: با رویکرد کینزی جدید». پژوهش¬های پولی- بانکی. شماره 22. صص. 533-568.
•     جعفری صمیمی، احمد. طهرانچیان، امیر منصور. بالونژاد نوری، روزبه و ابراهیمی، ایلناز (۱۳۹۴).«استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی: مطالعه موردی اقتصاد ایران»، پژوهشهای اقتصادی(رشد و توسعه پایدار، سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان ، صص ۱۹۳-۲۱۶.


•    ابراهیمی، ایلناز و همتی، مریم(1394). «نقش و کارکرد شورای سیاست پولی در سایه». سیاست مالی و اقتصادی، دوره 3، شماره 11، 37-62.
•    ابوالحسنی، اصغر؛ ابراهیمی، ایلناز؛ پورکاظمی، محمدحسین و بهرامی¬نیا، ابراهیم (1394). «اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم ‌بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 7(25): 128-109.
•    یاوری، کاظم؛ ولی¬بیگی، حسن؛ ابراهیمی، ایلناز؛ و سحابی، بهرام (1397). «تحلیل سیاست‌های تجاری و ارزی در ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی». سیاست گذاری اقتصادی. 10(19)، صص ۵۳-۸۸.
•     بهرامی¬نیا، ابراهیم؛ ابوالحسنی، اصغر و ابراهیمی، ایلناز (1397). «مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیو‌کینزی برای اقتصاد ایران با لحاظ بخش مسکن». سیاست‌گذاری اقتصادی. 10(20)، صص ۷۱-۱۰۲.
•    اسماعیلی¬پور ماسوله، الهام؛ شیرین¬بخش ماسوله، شمس¬الله و ابراهیمی، ایلناز¬(1397). «سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR-DSGE». پژوهشنامه بازرگانی. 22(87)، صص ۱۲۴-۱۶۲.
•    زارعی، ژاله؛ ابراهیمی، ایلناز و همتی، مریم (1398). « اثرات تکانه های متغیرهای مالی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری»، فصلنامه اقتصاد مقداری، 16(62)، صص 1-31.
 

•    ابراهیمی، ایلناز و حسین توکلیان. (1391). «طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ». بیست و دومین کنفرانس سیاست‌‌های پولی و ارزی.
•    «گذار نا‌متقارن نرخ ارز در اقتصاد ایران»،  بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۴.
•    ابراهیمی، ایلناز¬(1393). هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیش¬شرطهای اساسی. یادداشت سیاستی. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 93012-MBRI-PN.
 

•    مهاجرانی، نگین سادات(1389-1390)، اثرات نا‌متقارن شوک‌های مخارج دولتی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت مارکوف سویچینگ، دانشگاه تبریز
•    ایزدی، محمد(1389-1390)، بررسی اثر سیاستهای پولی بر دوره¬های رونق و رکود قیمت مسکن، دانشگاه تهران
•    باقرپور، علیرضا (۱۳۹۰). تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با تاکید بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف.
•    فرجی، مریم(1394). شوک نفتی و سیاست پولی در اقتصاد ایران(در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چند‌بخشی)- رساله دکتری- دانشگاه الزهرا
•    بهرامی‌نیا، ابراهیم (۱۳۹۵). مداخله سیاستگذار پولی در بخش مسکن اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی. رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور.
 

فعالیتهای آموزشی
•    تدریس در دانشگاه تبریز 1381-1387
•    دروس آمار 1و 2 ، کلان 1 و 2 ، خرد 1
•    تدریس درس روش تحقیق در دانشگاه تهران
•    تدریس در مدرسه تابستانی اقتصاد کلان پیشرفته- پژوهشکده پولی و بانکی، نرم افزار داینار
•    تدریس درس اقتصاد کلان در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف 1390-1392
 

•    طرح پژوهشی : چارچوب مناسب سیاست¬گذاری پولی برای کنترل تورم در شرایط نا¬متعارف تحریم و نا¬ترازی بودجه
 

نفر دوم کنکور ورودی کارشناسی ارشد کنکور سراسری در سال 1379
•     نفر اول کنکور ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال 1379
•     نفر اول کنکور ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1382
•     نفر سوم کنکور ورودی دکتری دانشگاه تهران در سال 1382
•    انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر پژوهشکده پولی و بانکی- سال 1390
 

•    رئیس گروه اقتصاد بین الملل موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد  سالهای 1384-1383
•    رئیس گروه اقتصاد انرژی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد  سالهای 1388-1386
•    رئیس گروه اقتصاد انرژی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد  - سال1392- 1391
•    همکاری با نهاد ریاست جمهوری- زیرمجموعه معاونت اول به مدت 5 ماه از تیر تا آبان 1385
•    کارشناس ارشد پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری سالهای 1389-1385
•    عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال 1389